Vegyél Városőrséget!
Gazdaság
2014. jún. 7.

<p>Most, akciósan akár alig 30 millió + áfáért! </p>

A kihagyhatatlan ajánlatról a közlönyben olvashattak az erre érzékenyek. 

Még nem maradtál le semmiről, íme a kiírás: 

 

A PARA Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: [01 09 710659]; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 7.),
mint a VÉDVÁR 2008 Biztonságtechnikai, Informatikai és vagyonvédelmi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
,,f. a." (Cg.. [11 10 001651]; székhely: 2500 Esztergom, Deák Ferenc u. 1­3.; felszámolás kezdő időpontja: 2013. augusztus 5.)
a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 6. Fpk. 11-13-070092/14. számú végzésével kijelölt felszámolója, nyilvános pályázat
útján kívánja értékesíteni az adós társaság tulajdonát képező:
VÁROSŐRSÉG Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban (Cg.: [11-09-017014]; székhely: 2500 Esztergom,
Deák Ferenc u. 1­3.; adószám: [22712431-1-11]) 1/1 tulajdoni arányban fennálló üzletrészét (törzsbetétjét).
Az üzletrész a társaság törzstőkéjének a 100%-át képviseli, és a taggyűlésen 500 db leadható szavazatra jogosítja fel a tulajdonosát
az összesen 500 db szavazatból.
Irányár: 30 000 000 Ft + áfa (harmincmillió forint + általános forgalmi adó).
Az ajánlati biztosíték összege: 1 100 000 Ft (egymillió-egyszázezer forint).
A 2007. évi CXXVII. tv. 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján a termék beszerzőjét terheli az áfafizetési kötelezettség.
Érvényes ajánlat feltételei:
Bánatpénz megfizetése a PARA Gazdasági Tanácsadó Kft. Hungária Takarékszövetkezetnél vezetett 71800264-11163912-
00000000 számú bankszámlájára ,,VÉDVÁR 2008 Zrt. f. a. bánatpénz" megjelöléssel, és ennek igazolása a pénzügyi teljesítés
(terhelés) pályázathoz történő csatolásával.
60 napos ajánlati kötöttség vállalása.
A vételár megfizetésének módja készpénzzel vagy átutalással.
A vételár megfizetésének határideje a szerződéskötést követő 30 napon belül.
A szerződéskötésre meghatározott határidő: a pályázat értékelését követő 30. nap.
Az ajánlattevő e-mail elérhetőségének megjelölése.
Nyilatkozat a pályázó áfaalanyi jogállásáról.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos vételi ajánlatokat kér benyújtani a PARA Gazdasági Tanácsadó Kft. (7621 Pécs,
Perczel Miklós u. 10.) fióktelepére, kizárólag postai kézbesítése útján ,,Védvár 2008 Zrt. f. a. vételi ajánlat" megjelöléssel. Az ajánla-
tokat kettős, zárt borítékban kérjük feladni. A belső borítékon a ,,Védvár 2008 Zrt. f. a. vételi ajánlat" megjelölésen kívül más adat
nem szerepelhet.
Az ajánlatok benyújtásának időpontja: legkésőbb a jelen hirdetmény Cégközlönyben való közzétételtől számított 15. nap 24 óráig.
Apályázattal kapcsolatosan további információ dr. Pallos Dénes felszámolóbiztostól a 06 (1) 450-0737-es telefonszámon kérhető.
Az ajánlatok bontására a benyújtási határidőt követő 15 napon belül, közjegyző jelenlétében kerül sor. Az ajánlatok elbírálása ered-
ményéről a felszámol az érdekelteket írásban értesíti.
Afelszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy megfelelő ajánlat hiányában az értékesítési eljárást érvénytelennek nyilvánítsa,
és új pályázatot írjon ki.
Több megfelelő ajánlat esetén, vagy a legjobb ajánlati ártól 10%-on belüli eltéréssel árat ajánlók és a kifejezetten ezt kérők között,
nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek időpontját és helyét a felszámoló az ajánlattevőkkel e-mail útján közli.
Az elővásárlási jogosultak e jogukat a nyilvános értékesítés keretein belül gyakorolhatják.
A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat arra, hogy amennyiben a pályázat benyújtásának határidejéig az elővásárlási
jog gyakorlására irányuló szándékukat írásban nem jelentik be, a felszámoló úgy tekinti, hogy ezen elővásárlási jogukkal élni nem
kívánnak.
A vagyontárgy elszállításának a határideje a teljes vételár megfizetését követő 5. nap.
Jelen hirdetményre a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokról,
továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításairól szóló a 237/2009. (X. 20.)
Korm. rendelet módosításairól szóló 40/2012. (II. 14.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezései vonatkoznak.

(forrás)