Az alma meg a fája

Az alma meg a fája

2010. 02. 11. 14:11

40 évvel ezelőtt, édesapámat egy vörös zászló letépésért és megtaposásáért egy besúgó munkatársa feljelentette, majd a szocialista rend megzavarása miatt börtönbüntetésre ítélte a kommunista bíróság. A héten levelet kaptam a rendőrségtől: valaki ismeretlen tettes ellen feljelentést tett "Törvény vagy hatósági rendelkezés elleni izgatás" vádjával egy általam írt cikk miatt. Változott valami 40 év alatt?

Az alábbi levelet kézbesítette a posta néhány nappal ezelőtt:

A mai napon az alábbi választ küldtem el a nyomozóhatóságnak:


Budapesti Rendőrfőkapitányság V. kerületi Rendőrkapitánysága

Czibere János részére


Ügyszám: I45-3659/09

Tárgy: adatszolgáltatás

Tisztelt Czibere János úr!

2010. február 3-án kelt tájékoztatási kérelmére alulírott Cserép János, úgy is mint a Pilar Kft. ügyvezetője az alábbiakról tájékoztatom.

A szóban forgó „Helyi adófizetési bojkott a Szent István Gimnáziumért" c. cikket én írtam, és én tettem közzé, mint ahogy az mind a cikkből, mind pedig a hozzá érkezett hozzászólásokból egyértelműen kiderül. Nem értem, hogy miért ismeretlen tettes ellen folyik nyomozás, amikor a személyem egyértelműen meghatározott a cikkben.

Ugyanakkor hamis tényállításnak gondolom azt a kijelentést, hogy a cikk az esztergomi lakosokat a helyi adó meg nem fizetésére hívta fel: a cikk egyértelműen arra hívta fel a Szent István Gimnázium törvénytelenül és jogellenesen eltávolított tanári karával szimpatizáló helyi lakosokat, hogy adófizetési kötelezettségüknek minél később ugyan, de tegyenek eleget. A cikk szófordulatai és egésze egyáltalán nem buzdított arra, hogy a helyi adófizetést tagadják meg az állampolgárok - mindössze annak késleltetésére hív fel, azonban ezt sem a köznyugalom megzavarására alkalmas módon teszi. Különösen ezen késleltetett megfizetésre utal a cikk azon sora, miszerint „A legrosszabb ami történhet az, hogy egy kicsit később, valamekkora késedelmi kamattal fizetjük be ezt a pénzt".

Tehát a feljelentő, amennyiben azt állította, hogy a cikk szerzője, vagyis én, az adó meg nem fizetésére szólítottam fel, hamis tényt állított, és a hatóságot félrevezette feljelentésében. Minderről - amennyiben a cikket olvasta - mindenképpen tudomása volt, hiszen a Btk. 268. §-a a cikket követő hozzászólások között is téma volt - volt, és volt aki már ott azzal vádolt engem, hogy bűncselekményt követtem el, és én már ott hozzászólásként előadtam az ezzel kapcsolatos gondolataimat.

A Btk. 268. §-a szerint „Aki nagy nyilvánosság előtt, a köznyugalom megzavarására alkalmas módon törvény vagy más jogszabály, avagy a hatóság rendelkezése ellen általános engedetlenségre uszít, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő".

A paragrafus négy egymástól függetlenül vizsgálandó kitételt tartalmaz:

  • nagy nyilvánosság előtt
  • köznyugalom megzavarására alkalmas módon
  • törvény, vagy más jogszabály, avagy a hatóság rendelkezése ellen
  • általános engedetlenségre uszít

Ha objektíve vizsgáljuk a cikket, meg kell állapítanunk, hogy az nem a köznyugalom megzavarására alkalmas módon íródott és abban uszító tartalom sem található. Az alábbi, dőlt betűvel szedett gondolatmenet a Legfelsőbb Bíróság Büntetőjogi Kollégiumának 1999. évi 5. elvi határozatának indoklásából származik (melynek alapja a Legf. Bír. Bfv.X.1105/1997. sz. hozott ítélet):

Az 1989. évi XXV. törvény 14. §-a, a Btk. 268. §-ában foglalt törvény vagy hatósági rendelkezés elleni izgatás tényállását - az egyéb változásokon túlmenően - akként módosította, hogy elkövetési magatartásként az engedetlenségre izgatás helyett az engedetlenségre uszítást fogalmazta meg. E különbségtétel nyilvánvalóan azt jelzi, hogy az izgatás és az uszítást maga a jogalkotó sem tekintette szinonim fogalomnak.

Az 1989. évi XXV. törvénynek - a Btk. 268. és 269. §-át újra szövegező - 14. és 15. §-ához fűzött indokolásából egyértelműen kitűnik, hogy a törvényi tényállásban szereplő izgatás meghatározás uszításra történő felcserélése korántsem pusztán szemantikai, hanem garanciális meggondoláson alapult. Nevezetesen annak felismerésén, hogy a bírálat és véleménynyilvánítás szabadsága szükségtelenül és aránytalanul - parttalanul tág értelmezésre lehetőséget teremtő módon - nem korlátozható. Éppen e törekvés jegyében emelte ki az említett törvény az izgatást az állam elleni cselekmények közül, és - újrafogalmazva a tényállást, szűkítve a büntetőjogi felelősség körét - azt a köznyugalom elleni bűncselekmények sorában helyezte el.

Az izgatás a gondolat olyan nyilvános kifejtése, amely meghatározott jelenségekkel kapcsolatosan tudat- és érzelemformáló, s ebből következően esetenként indulatébresztő ráhatást gyakorol mások pszichikumára. Amíg azonban az izgatás megnyilvánulhat racionális érvek felsorakoztatásával történő meggyőzésben és a társadalom általános értékrendje szerint károsnak ítélt jelenségekkel szemben is, addig az uszításnál - amelynek szinonímája a lázítás, bujtogatás, ingerlés, biztatás, felheccelés - e kritériumok többnyire teljességgel hiányoznak

Az uszításhoz - mint intoleráns magatartást kifejező fogalomhoz - köznyelvi értelemben is érzékelhető erkölcsi rosszallás tapad, az uszító ugyanis a kialakult nyugalmat zavarja meg, másokat valami vagy valaki(k) ellen irányuló dühödt indulatra sarkall. Aki uszít, nem az értelemhez szól, hanem a primér ösztönöket célozza meg, kifejezetten mások érzelmi világára kíván hatni a szenvedélyek felkorbácsolása révén, számolva azzal, hogy a felszított ellenséges indulatok kitörhetnek és fékezhetetlenné válhatnak.

A cikkben uszításként értékelhető mondatok objektíven szemlélve nem kerültek megfogalmazásra, az mindvégig racionális érvek felsorakoztatásával, egy a társadalom általános értékrendje szerint igen károsnak ítélt jelenséggel szemben fogalmazott meg egy lehetséges, a polgári engedetlenség fogalomkörébe tartozó, az egyén szempontjából semmilyen büntetőjogi felelősségre vonással nem járó tiltakozási lehetőséget.

Kérem a Tisztelt Nyomozóhatóságtól a fentiek tudomásul vételét, és kérem, hogy az ismeretlen tettes ellen a Btk. 268. §-ba ütköző cselekedetek miatt folyó nyomozást a Be. 6. § 3) a) bekezdés alapján bűncselekmény hiányában azonnali hatállyal megszüntetni szíveskedjenek és amennyiben a feljelentő erre okot adott, ellene hamis vád illetve hatóság félrevezetése miatt büntetőeljárást indítsanak.

Nyilatkozom továbbá arról, hogy a kérdéses cikket Kecskeméten tartózkodva, az itteni bejelentett tartózkodási címemen tartózkodva helyeztem el az interneten, tehát amennyiben az ügyben mégis büntetőeljárás indulna, úgy annak lefolytatására a Kecskeméti Városi Bíróság az illetékes a Be. 17. § 2) és 3) bekezdése alapján.


Tisztelettel,

 

Cserép János

Ha lesznek fejlemények, azokat is közzéteszem.

2010. 05. 15. 14:24

Tényleg ahhoz az emberhez köthető ez a feljelentés, aki-ha nem csal a memóriám- a neki nem tesző vezetés alatt nem rendelkezett lakcímmel, hogy így mentesüljön az adófizetés alól?? (Ha valamire rosszul emlékeznék, akkor javítsatok ki!)

2010. 05. 14. 22:04

A vádemeléshez szerintem azt is kellene bizonyítani, hogy az uszításnak nevezett mondatok nagy tömegeknél jutottak eredményre.

Esetleg számszerűsítve, hogy milyen kára lett ebből az Önkormányzatnak. Hiszen ha késnek, akkor sincs kára, mert a pótlékszámítással ez ki van lőve.

Ha pedig nem volt kára, nem lett ettől működésképtelen, akkor meg mi a baj?

Személy szerint én is olvastam a cikket, aztán amikor amúgy is befizettem volna az adómat, akkor be is fizettem. Ennyi.

Minden felnőtt ember maga dönti el, hogy eleget tesz-e a törvényi kötelezettségének.

Az uszításhoz szerintem szükséges egyfajta fenyegetettség érzést is produkálni, mert az emberekben ösztönösen benne van a "jónak lenni" igénye.

 

2010. 05. 13. 11:37

Ja, a feljelentő személyesen Meggyes volt, szeptember 1.-én még az esztergomi rendőrségen. Nagyon vicces az egész iratanyag, pár nap amíg megkapom a másolatot, de publikálni fogom az egészet.

 

2010. 05. 13. 11:28

Ma voltam a rendőrségen, átadják az ügyet az ügyészségnek, napok kérdése és eldől, hogy lesz-e vádemelés, vagy sem.

2010. 02. 11. 17:01

Azért ne legyünk telhetetlene! Igenis van változás!

A bírósági határozatok elérhetőek az interneten.

Amúgy meg a történelem ismétli önmagát.

 

2010. 02. 11. 16:54

Ha mindenki ennyire tájékozott lenne mit CsJ, és nem sajnálná drága idejét, jóval kevesebb ügy lenne bíróságokon.

Kiváncsian várom a fejleményeket, a feljelentő személye szerintem mindenki előtt nyílt titok, annyit gyanítok: informatikai analfabéta.

Az ilyen sztorikra azt szokták mondani: amihez nem értesz, abba ne szólj bele.

 

2010. 02. 11. 15:59

“a feljelentőm egy ugyanolyan gané,”

Tudományosan erkölcsfogyatékosoknak nevezik őket.

„vannak olyan emberek, körülbelül minden századik” „magyar eredetű kifejezéssel erkölcsfogyatékosoknak nevezik őket.” „Amint már hozzájutottak ahhoz, amire vágytak, és feleslegessé válsz, kímélet nélkül elbánnak veled, annyira arcátlanul, kegyetlenül, lélektelenül viselkedve, ami az egészséges ember számára képtelenség. Egyedül a saját szándékuk számít, azt minden eszközzel véghezviszik.” Bővebben Végh László: Utolsó Kísérlet – Híradás a föld állapotáról (Kairosz kiadó 2008)

2010. 02. 11. 15:41

Az már kiderült, ki volt édesapád feljelentője? Gondolod megtudhatod, hogy téged ki jelentett fel?

2010. 02. 11. 15:33

Itt szerintem az, hogy ismeretlen tettes ellen lett megtéve a feljelentés indifferens, mivel nem ott valósul meg a hamis vád, hogy x-et vádolta és közben y volt az elkövető, hanem ott, hogy hamis tényt állított a feljelentésében. Szóval kiváncsi leszek ki ez a gané.

2010. 02. 11. 15:30

Valakinek nagyon fontos és nagyon sürgős lehet, hogy elhallgass.

Akkor hamis a vád, ha konkrét személyre vonatkozóan tényszerűleg állítja bűncselekmény elkövetését.

Mivel itt látszólag utalásokról van szó és ismeretlen tettes ellen folyik a nyomozás, ezért

a feljelentés szövege és az ahhoz kapcsolódó tanuvallomás fogja eldönteni, hogy ez az-e.

2010. 02. 11. 15:05

A kommunisták köztünk élnek, és sokan a Fidesz tagjai. Biztos vagyok benne, hogy a feljelentőm egy ugyanolyan gané, mint aki apámat besározta. Még a 80-as években is fegyvereket kerestek nálunk az államvédelmisek, mert rajta volt a Párt ellenségeinek listáján. Nem csodálkoznék, ha az ő feljelentője ma Fidesz szavazó lenne. Az enyém tuti az.

2010. 02. 11. 14:54

Nem tudom emlékszik-e valaki arra, hogy az öszödi beszéd utáni sorozatos Kossuth téri tüntetések egyikén egy fideszes országgyűlési képviselő az összes magyar adófizetőt arra hívta fel - a szónoki emelvényről - hogy "ennek a kormánynak" ne fizessenek adót. Kiváncsi lennék, ott is ilyen buzgalommal jártak-e el a nyomozók?

2010. 02. 11. 14:51

Ha mentelmi jogod van, semmilyennel!