Kurnász László a Szent István Gimnázium igazgatója

Kurnász László a Szent István Gimnázium igazgatója

2008. 04. 30. 21:35

Esztergom Város Önkormányzatának Képviselőtestülete ma esti ülésén Kurnász Lászlót nevezte ki a Szent István Gimnázium igazgatójává. Zara Melinda pályázatát arra hivatkozva utasították el, hogy még februárban visszautasította a felkérést az igazgatói posztra. Az ügyben a testület nem nyitott vitát, az érintettek nem kaptak szót.

Kurnász László 31 éves magyar-történelem szakos általános iskolai tanár.
Vácott, a Boronkay György Műszaki Szakközépiskolában érettségizett, felsőfokú tanulmányait az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán végezte, ahol 2000-ben diplomázott, majd 2002-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán történelemből középiskolai tanári oklevelet szerzett. Négy évig a budapesti Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban, 2004-től pedig a piliscsabai Mezőgazdasági és Erdészeti Szakközépiskolában tanít, jelenleg osztályfőnök.
A Szent István Gimnázium igazgatói posztjára azért jelentkezett, mert szertené kipróbálni magát, saját bevallása szerint alkalmas a feladatra.

Kurnász kinevezését a képviselőtestület 12:6 arányban szavazta meg, 1 tartózkodás mellett. Öt évre nevezték ki azzal a feltétellel, hogy 2009. május 1-jével lemond. Az új igazgató bízik benne, hogy együtt tud majd működni diákjaival.

Forrás: szigmedia.blogspot.com , Fotó: Tücsök György /szigmédia


Eddig a szigmedia.blogspot.com híre.

Most pedig a szubjektív véleményem következik:

Az eddigi testületi döntések közül az egyik leggusztustalanabbat sikerült véghezvinnie Esztergom képviselőtestületének.

Ettől a perctől kezdve teljességgel felesleges bárki vagy bármilyen fórum és testület véleményét kikérni, ha csak és kizárólag Meggyes Tamás személyes véleménye számít a polgári frakció számára.

Uraim, egy újabb szegénységi bizonyítványt állítottak ki önmagukról.


Az igazgatói pályázatok értékelései

Folyamatosan közöljük azon értékeléseket amit eljutnak hozzánk.

Osztályfőnöki Munkaközösség

A Szent István Gimnázium Osztályfőnöki Munkaközössége , a 2008. 04.21-én tartott értekezletén az alábbi véleményt alakította ki Kurnász László és Zara Melinda Ágnes vezetői programjáról.

Kurnász László pályázatát megismerve azt gondoljuk, hogy az abból sugárzó, időnként túlzónak tűnő magabiztosság és bátorság a jelölt alapvető tapasztalatlanságából fakad. Visszatetszést keltő az a kijelentése ,hogy nyolc éves - nem gimnáziumi - tanári gyakorlata alapján, vezetői gyakorlat nélkül, megkérdőjelezhetetlenül alkalmasnak tartja magát a Szent István Gimnázium vezetésére. A pályázatból hiányoljuk a helyzetelemzést és az erre épülő konkrét vezetői programot, céljai általánosak, felszínesek. Az iskola bemutatásából úgy tűnik, mintha az iskola csak az épületet jelentené és nem egy egységes nevelési és oktatási elvek alapján működő intézményt. A gyerekközösség foglalkoztatására tett új ötletei az iskola hagyományaihoz, színvonalához és nevelési elveihez nem méltóak ( Tv a folyosón vicces műsorokkal, Mr István és Mrs István szépségverseny). A pályázó szavaival élve: „Alapállapotban minden tanár megfelelő munkát végez az iskolában részemről, hiszen senki munkáját nem ismerem…”- alapállapotban nem tartjuk alkalmasnak az intézmény vezetésére részünkről. Nehezen tudunk elfogadni olyan vezetőt, aki szűk szakmájában sem bizonyul hitelesnek. Pályázata alapján megkérdőjelezzük rátermettségét, saját alkalmasságának bizonygatása nekünk nem elég biztosíték az iskola hatékony működtetéséhez.

Kurnász László pályázatát a munkaközösség tagjai közül senki nem támogatja.

Zara Melinda Ágnes vezetői programja igényes, konkrét helyzetelemzésre épülő, egyértelmű célokat megfogalmazó, felkészült pályázóra utaló munka. Nem magát ajánlja, hanem felkínálja a tudását, tapasztalatát az iskola előmenetele érdekében. Ismeri az iskola múltját és jelenét, eredményeit, értékeit . Zara Melinda szakmai ,pedagógiai felkészültségét és vezetői képességét ismerjük, elismerjük.

Az Osztályfőnöki Munkaközösség minden tagja Zara Melinda Ágnes vezetői programját támogatja.

Diákönkormányzat

A Diákönkormányzat most is élni kívánt véleményezési jogával. Bár ebben a tanévben ez már a második pályázat, amiről véleményt kell mondanunk, nem csüggedünk – hamarosan már gyakorlatunk lesz benne, aminek majd a felnőtt, polgári életünkben akár hasznát is vehetjük.

Véleményezésünk szempontjai szükségszerűen szubjektívek. Teljesen természetes, hogy mi azt a tanárt szeretnénk vezetőnknek, akit évek óta ismerünk, tisztelünk. Tisztában vagyunk a tanítási módszereivel, vezetői képességeiből pedig igazgatóhelyettesként nyújtott ízelítőt. Zara tanárnő pályázatát olvasva nem találtunk olyan pontot, amit megvalósíthatatlannak, valószínűtlennek ítélnénk, illetve amit ne fogadnánk el maximálisan, ha a realizálására kerülne sor. Nem csak a számok, hanem a diákok ismeretében tervez – belátja, hogy szükség van változásokra, folyamatos fejlődésre, de ezt nem a tanári kar és az iskola mentalitásának drasztikus átalakításával kívánja elérni. A pályázatot egészében átgondoltnak, összeszedettnek érezzük, nem hagy kétségeket, hiányos pontokat, ezzel együtt az általunk ismert formai és tartalmi követelményeknek is teljességgel megfelel.

A külsős tanár, Kurnász László is igyekszik átfogó képet adni céljairól, terveiről az iskola működtetésével kapcsolatban. A hozzánk eljutott példány hiányos, az oldalszámozás érthetetlen, így nehezen követhetővé válik a pályázat folyamatában való értelmezése, átlátása. Az általános formázási követelményeknek nem tesz eleget, a betűtípus, betűméret, a sorközök, margók, bekezdésközök használata eltér az elfogadottól. Az életrajza szerint magyar szakos tanár pályázata szerintünk nyelvtani, stilisztikai tekintetben sem éri el azt a színvonalat, amit a Szent István Gimnázium magyartanárától, sőt vezetőjétől elvárunk. Ötleteit méltányoljuk – de hiába szerepel a pályázat tervei közt a Gimnázium önálló, jól felszerelt épületben való elhelyezése, ha ez csak a fenntartón múlik. A bizalmunk a fenntartó felé pedig továbbra is megvan. Az iskolarádió hiányának csupán anyagi okai vannak – kötve hisszük, hogy az igazgató személye befolyásolná az intézménynek járó összeget. Több pontot (például a kapcsolat kialakítását az Arany János Általános Iskolával vagy a szekrényeken a nevek feltüntetését) nem értünk, idegenkedéssel fogadunk. A pályázat részletesen kitér a diákönkormányzatra is – minket valószínűleg ez érint a legjobban. Támogatja a DÖK-öt, de nem működik együtt vele, a programban nem írja, hogy fontosabb kérdésekben kikéri a mi véleményünket is. A Gimnáziumban ez eddig szokásban volt, az egyen-nyakkendő bevezetéséről például az egész diákság szavazott. Amennyiben Önök Kurnász urat nevezik ki az intézmény élére, az esetben nem látjuk az iskola demokratikus légkörének folytonosságát. Amin viszont leginkább felháborodtunk, az a tanári karhoz való hozzáállása – a pályázatban két helyen is megemlíti, hogy hosszú, évekig tartó munka egy erős, szakmailag, pedagógiailag maximálisan felkészült tanári kar kialakítása. Ezt mi a tanáraink elleni támadásnak érezzük, szerintünk felkészültek, szeretnénk, ha ők tanítanának minket a jövőben is.

Végezetül hadd emeljük ki azt a tényt, hogy a külsős pályázó saját állítása szerint is csupán ki szeretné próbálni magát igazgatói munkakörben, vezetői tapasztalat és az intézmény (beleértve ebbe a dolgozókat és diákokat egyaránt) ismerete nélkül. Ez éles ellentétben áll Zara tanárnő huszonhét éves (ebből tizenötöt a Gimnáziumban töltött) tanári tapasztalatával, intézményvezető-helyettesi gyakorlatával és a gimnázium ismeretével, szeretetével. Úgy érezzük, hogy Zara Melinda az iskola előmenetelét tartja szem előtt, míg Kurnász László inkább a saját előrelépését. Kérjük, hogy a pályázat elbírálásánál vegyék figyelembe, hogy az eredményes tanuláshoz a megszokott, nyugodt körülményeinkre van szükségünk, és ez alapján mérlegeljenek!

Idegennyelvi munkaközösség

1. Zara Melinda Ágnes pályázata

A pályázót kollégaként, szaktanárként, igazgatóhelyettesként jól ismerjük, szakmai, pedagógiai és vezetői kvalitását egyhangúlag nagyra értékeljük.

Pályázata precíz, világos, jól felépített munka, az intézmény egészének alapos ismeretéről tanúskodik. Helyzetfelmérése reális, terveinek megvalósításában szívesen vennénk részt mindannyian.
Szigorú, következetes tanárnak ismerjük, aki elsősorban önmagával szemben igényes, ezért tőle akár a kritikát, a számonkérést is el tudjuk fogadni, amennyiben pályázata alapján vezetővé választják.

Jelölését a munkaközösség tagjai egyhangúlag támogatják.

2. Kurnász László pályázata

A kolléga szakmai megítélésében csak a pályázatra tudunk támaszkodni. Ennek alapján kétségeink merültek fel egyrészt szakmai, másrészt vezetői alkalmasságával kapcsolatban:

- Pályázata formai, nyelvhelyességi, stilisztikai szempontból nem méltó egy magyar szakos tanárhoz. Ha egy pedagógus a saját szaktárgyában nem kompetens, hogyan gondolhatja, hogy vezetőként annak tekinthetjükt?

- Dicséretes, hogy igyekezett tájékozódni az iskola honlapjáról elérhető forrásokból (SzMSz, Helyi tanterv), de azok kapcsán– sajnálatos módon – nem a lényeges részletekre tér ki, megmarad a felszínes véleménynyilvánítás szintjén, tervezése így ehhez hasonlóan csak „ötletelés” marad („vicces videók” a szünetekben, „Mr. és Mrs. István-választás”).

- Nehéz elképzelni, hogy jól tudna irányítani minden előzetes tapasztalat, vezetői gyakorlat nélkül egy gimnáziumot, hiszen ilyen intézményt – szakmai életrajza alapján -belülről sem diákként, sem tanárként nem ismerhet.

- Elvárható lett volna, hogy az iskolát ne csak kívülről (az épületet talán megnézte, fényképeket, újságcikkeket olvasott róla), hanem belülről, a vezetni kívánt közösség (tanárok, diákok) oldaláról is meg akarja ismerni. Hogyan számíthat egy kívülről jövő pályázó a tantestület támogatására, ha a véleményére nem kíváncsi terveinek elkészítésében?

Mindezek alapján a munkaközösség Kurnász László pályázatát egyhangúlag nem támogatja.

Természettudományok Munkaközössége

A Szent István Gimnázium Természettudományok Munkaközössége 2008. április 21-én tartott megbeszélésén a következő véleményt fogadta el - egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - a megismert két igazgatói pályázattal kapcsolatban:

Kurnász László pályázata nem tartalmazza az iskolában folyó nevelő-oktató munka részletes helyzetelemzését. Az iskola bemutatása fejezet az épületet mutatja be, nem az intézmény eddigi eredményeit taglalja. Ezen hiányosság nem magyarázható „külsős pályázó mivoltával”, hiszen az itt folyó munkát elemző adatok mindenki számára elérhetők.
Mivel nem kereste a tantestülettel a kapcsolatot, így munkánkat, eredményeinket, gondjainkat, célkitűzéseinket, terveinket nem ismeri, ezért több olyan ötlete van (érettségi elnök, vezetőtanár, szakvizsga),amelyek a tantestület számára egyértelműek, nem jelentenek újdonságot.
A természettudományos tárgyak oktatásával kapcsolatosan sem tájékozott kellőképpen, ebből következően nem ír a kémia-szaktanterem hiányáról, annak megoldásáról.
A pályázó munkája nem átgondolt vezetői program, hanem ötletbörze, így a megvalósítandó feladatok néhol komolytalanok (szépségverseny, vicces filmek), máshol a vonatkozó jogszabályok nem elég pontos ismeretét mutatják (gyakorló iskola).
A jelölt magyartanár, épp ezért szomorú, hogy munkája több helyütt nem felel meg a szakma követelményeinek. Aki saját szaktárgyában nem elég jó, az hogyan tudna egy tantestületet irányítani, még ha ki is jelenti, hogy alkalmas az igazgatói feladatok ellátására.
Kurnász László kinevezését a Szent István Gimnázium vezetőjének - a fent említett okok miatt - a munkaközösség egyetlen tagja sem támogatja.

Zara Melinda pályázatából egyértelműen kiolvasható, hogy a tanulók, az iskola érdekében vállalná el az igazgatói megbízást. Nagyon alapos helyzetelemzésből kiindulva, mindenre kiterjedő vezetői programot fogalmaz meg, melynek célkitűzéseivel a munkaközösség tagjai azonosulni tudnak. Az elemzés nem azért, alapos és pontos, mert azt belső pályázó írta, hanem mert a jelölt gondosan, aprólékosan, a mindenki számára hozzáférhető adatokat rengeteg munkával feldolgozta.
A pályázó a Szent István Gimnáziumban eddig végzett tanári és középvezetői munkája során már bizonyította, hogy eredményes, és jó kapcsolatokat tud kialakítani a diáksággal, a tanár kollégákkal és a szülőkkel is. Ez kellő biztosíték ahhoz, hogy a gimnázium hagyományaihoz és rangjához méltóan működjék és fejlődjék az ő irányítása alatt is.
Zara Melinda kinevezését a Szent István Gimnázium igazgatójává a munkaközösség minden tagja támogatja.

Törölt felhasználó

2008. 06. 27. 11:14

De mégis egy olyan valakit választottak, aki az intézményt jól ismeri, aki képes jól irányítani, ha nem is a pályázat teljes idejére. Szóval még mindig jobb a helyzet, mint Esztergomban. Természetesen így helyes, szurkolok nekik, hogy sikerüljön elérni a céljukat.

Törölt felhasználó

2008. 06. 27. 10:51

Nocsak:

"A jelenlegi igazgató, Katona Márta vezetői megbízása július 31-én lejár, pályázatát viszont benyújtotta az igazgatói posztra. Ezen pályázatot a képviselők eredménytelennek nyilvánították, mondván, ilyen zűrzavaros helyzetben nem nevezhetik ki öt éves időtartamra, hiszen jelenleg nem látni az ügy kimenetelét." ...

Honnan ismerős ismét ez a megoldás???

kemma.hu

2008. 06. 08. 11:06

Szerintem Kurnász "kitünő" vezető .Döntésével bebizonyította ,hogy helye van az önkormányzatban is.Amikor itt már jól kipróbálta magát ,Landolni fog valahol az okt.oszt .környékén.Ennyit bárki megérdemel a gerincéért.Persze érdemei elismerése mellett.Hogy stilusa legyen a dolognak Emberek !!! Rosszul vagyok ,senkit sem érdekel...

2008. 06. 08. 9:14

1. Kurnász László az e heti Hídlap olvasói levelek oldalán válaszolt egy múlt héten megjelent levélre. Válaszában ez a mondat is szerepel: "Megválasztásom óta azon dolgozom, hogy minden rendben menjen."

Én úgy tudom, hogy nem választották meg. Kinevezték. Ez pedig nagy különbség.

2. Az előzőekhez kapcsolódik kérdésem: Igaz-e, hogy eltűnt két érettségi dolgozat? Ha igen, hogy dolgozik az igazgató úr, hogy mégsem mennek rendben a dolgok?

2008. 06. 05. 22:24

Egy apró hír: A tatai Eötvös gimnáziumban "hasonló" választás zajlott mint a Szent Istvánban. Volt egy belső pályázó akit a nagyon nagy többség támogatott és egy külsős (fiatal testnevelő egy Bp-i piarista gimnáziumból). Miután lezajlott a szavazás és kiderült, hogy alig kapott szavazatot, visszavonta pályázatát, esélyt sem hagyva a fenntartónak, hogy őt választhassa. Így a megye bár nagyon (nincs kedvére) kénytelen lesz a régit kinevezni. Úgy gondolom, Ő tudta mi az a tisztesség..... ellentétben Kurnász urammal.......................

2008. 05. 06. 22:16

Na, Kurnász erről (is) beszél az interjúban, mégpedig a Szigmédián. Itt: szigmedia.blogspot.com

Engem nem győzött meg.

2008. 05. 06. 21:49

Azért mert Kurnász pályázata tartalmilag, (program, nyelvhelyesség stb.) sokkal gyengébb, mint Zaráé volt.

Olvasd el a hírt is és akkor látod, hogy az egész közösség Zara mellett tette le a voksát. Felelős polgármesteri magatartás ezek után egy tapasztalatlan gyenge pályázatot beadó külsőst kinevezni?

Nem ismeri az iskolát, nincs egyáltalán vezetői tapasztalata. Ne feledd soraimat, Meggyes ezen döntése romlásba viszi az élethalál küzdelmet folytató Istvánt. Ebben vállalt statiszta szerepet ez a jellemtelen, hiteltelen valaki (Kurnász).

Hogy lehet valakinek pofája úgy állni egy közösség élére, hogy senki sem akarja őt?

2008. 05. 06. 21:31

Zara jobb. Most várjuk meg, mit tud a fiú!

2008. 05. 06. 21:24

Zara Melinda azért alkalmatlan mert ismert? -vagy azért mert Meggyes nem őt akarja?

2008. 05. 06. 21:20

Kurnász László azért alkalmatlan mert ismeretlen, vagy azért mert Meggyes őt akarja?

2008. 05. 05. 13:20

A két pályázati anyag értékelése; ég és föld. Lehet dönteni: szárnyalunk matinéműsorral a szünetekben az ég felé, vagy a realitás talaján minden tudással felvértezett kisembereket adunk a városnak, az országnak! Én ezért mondok nemet a rossz alternatívára.

2008. 05. 05. 10:19

Ha a rosszabb alternatíva nyert, nem jelentheti a bizalmatlanságot.

Törölt felhasználó

2008. 05. 03. 20:00

Lehetséges, hogy Meggyes az igazi trójai faló a városban?

Ezekkel a húzásaival próbálja leépíteni a fideszes többséget a városban? :)

2008. 05. 03. 16:22

Nem hinném - gondolom a városon belül is van már több olyan ember, aki egy ilyen posztra pályázna ,és amennyiben egy külső ismeretlen kádert hozna be a vezetés, azt megintcsak személyes sértettségként élné meg (nem látván a közérdeket). Egy darabig lehet kannibalizálni a szavazótábort, de egy idő után elfogynak az emberek.

2008. 05. 03. 16:19

Otthagyni egy tanári állást, egy osztályt, tanítványokat, egy év igazgatóságért. Egy olyan igazgatóságért, amely szembemegy az egész iskolával. Mit ajánlott még a polgármester? Csak nem az összevonások utáni szakképzési központ vezetését?

Törölt felhasználó

2008. 05. 03. 12:31

A 24 óra híre az igazgatóválasztásról.

Törölt felhasználó

2008. 05. 03. 9:48

Amennyiben ennek a felgyorsítását szavaztatta meg MT, akkor (látszólag) semmi probléma. De tud-e róla? Ő is olvassa időnként?

Törölt felhasználó

2008. 05. 03. 9:36

Esztergom: az iskolaváros

Egy külsõ szemlélõ számára is elsõ pillantásra feltûnik Esztergom iskolaváros jellege. Ezt a hangulatot elsõsorban középiskoláinknak köszönhetjük. Egy települést alapvetõen soha nem az általános iskolái tesznek diákvárossá, hanem közép- és felsõfokú oktatási intézményei.

Fontos tudatosítani ugyanakkor, hogy utóbbiak nem tartoznak az önkormányzat kötelezõen ellátandó feladatai közé. Amikor tehát Esztergom iskolavárosi arculatát erõsítjük, plusz terheket vállalunk fel. Az utóbbi években sokat tettünk azért, hogy városunk regionális súlya e téren is nõjön.

Természetesen ezt a munkát nem szabad az itt élõk rovására végezni. Ezért 2000-tõl új oktatási politika kialakítását kezdtük meg. Ennek lényege, hogy a kötelezõen vállalt feladatainkat (óvodák és általános iskolák üzemeltetése) racionalizált rendszerben a törvényi elõírásokat betartva, ugyanakkor magas színvonalon lássuk el. Ezzel párhuzamosan azonban erõsítjük a középiskolákat és bõvítjük a felsõoktatási kínálatunkat. Ez a kettõsség biztosítja, hogy ne csak az iskolavárosi jelleget õrizzük meg, hanem a városlakókkal, gyermekeinkkel szembeni kötelezettségeinknek is igényesen tudjunk eleget tenni.

A fenti stratégiai célok határozzák meg a városi nevelési-oktatási koncepciót minden nevelési szinten.

A középiskolák visszavétele

Esztergom iskolaváros. A közhelyszerû szlogen közel 7.000 itt tanuló általános és középiskolás és másfélezer fõiskolás diákot jelent, és az ezzel járó örömöket és gondokat. Az iskolaváros jelleget mindig elsõsorban a felsõ- és középfokú oktatás biztosítja, az alapfokú oktatási intézmények megléte nem tenné iskolavárossá Esztergomot. Ezért a városvezetés eltökélt szándéka, hogy a korábban finanszírozási nehézségek miatt megyei kezelésbe adott középiskoláit fokozatosan visszaveszi. Jelenleg a város 8 középiskolája közül kettõ önkormányzati fenntartású (a Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola és a Szent István Gimnázium), három egyházi, három a megyei önkormányzat fenntartásában mûködik. Két helybeli oktatási vállalkozónál szintén folyik iskolarendszerû oktatás. A cél az, hogy az évtized végéig a megyei intézmények a városhoz kerüljenek vissza, hiszen (jóllehet a középfokú oktatási intézmények fenntartása szintén nem kötelezõ önkormányzati feladat) igazi gazdái mi tudunk lenni saját gyermekeink iskoláinak. Ezzel egyben tovább erõsödne Esztergom regionális központi funkciója is.

Új iskolaközpont a Várhegyen

... 2002-ben tárgyalásokat kezdeményeztünk az egyházi kártalanításért felelõs egyházi és állami vezetõkkel. A tárgyalások eredményesek voltak: elsõ ütemben 400 millió, majd a másodikban további 1,6 milliárd forint kárpótlási összeget hagyott jóvá az illetékes szerv a vízivárosi ingatlanokért cserébe. Ebbõl az összegbõl új oktatási központ kialakítását kezdtük meg a Várhegyen évek óta gazdátlanul álló egykori kanonoki épületekben. A fejlesztés nem korlátozódik az épületek felújítására: a XXI. századi követelményeknek megfelelõen az összes osztályterem hálózatba kapcsolását is megoldjuk, és az épületegyütteshez illõ, esztétikus bútorzattal szereljük fel az iskolákat. A kereskedelmi iskola számára nyelvi labor, tankonyha, tancukrászda, tanétterem és élelmiszervegyész terem is készül. Ezekhez a fejlesztésekhez az önkormányzat olyan kereteket is fel tud használni, mint például a Suzuki által ide címkézett szakképzési hozzájárulás.

Az északi kanonoksoron 2002 végén kezdõdtek meg a felújítási és átalakítási munkálatok. A Berzeviczy Gergely Közgazdasági Szakközépiskola 2004 õszén költözött fel új otthonába. Õket sorban követi majd Balassa iskola kereskedelmi és vendéglátóipari része és a Szent István Gimnázium.

(Forrás: Meggyes Tamás gyorsuló gyarapodásának programja)

2008. 05. 03. 7:57

Az egész kinevezési ügy egy folyamat részeként tekinthető.

Tudható, hogy a városban egy gimnázium lesz egy év múlva. A 2009. májusában való "önként" lemondás azért szükséges, mivel ekkor nem kell az igazgatónak a megbízás maradék 4 évére pénzt kifizetni. A két gimnázium (Dobó+Szent István) összevonása így már simán megoldható. (Lásd Közgazdasági + Kereskedelmi összevonását.)

A folyamat másik eleme a Bottyán+Szakmunkásképző+Kereskedelmi összevonása lesz. Nem véletlen ez sem, hiszen a szakképzés területén az Unios pénzekre csak akkor lehet eredményesen pályázni, ha legalább 1500 tanulója van az intézménynek (Ez sajnos Unios feltétel.). Ma már ez a tanulólétszám csak akkor érhető el, ha a három szakképző intézményt összevonják. Ekkora létszámmal már un. területi szakképzési központ hozható létre a városban. (A szakképző intézmények megmaradnak jelenlegi helyükön, csak éppen egy igazgatás alá kerülnek.)

Mindebből következik, hogy városi fenntartásban csak két középfokú iskola (1 gimnázium + 1 szakképző iskola) marad néhány éven belül. Sajnos ma ez történik az ország szinte valamennyi iskolafenntartó önkormányzatánál függetlenül attól, hogy milyen pártösszetételű a település. Szakmaiság??? Ugyan már! Pénz, pénz, pénz. Ma erről szól minden és ez nem fog változni belátható időn belül.

Csak miért nem mondjuk ki a dolgokat? Miért kell emebereket olyan helyzetekbe kényszeríteni (bármelyik oldalon), melyek egyik félnek sem jó, sőt gyakran megalázó.

2008. 05. 03. 0:16

Hétfőn, az érettségi után a Szigmédia interjút készít a Szent István Gimnázium újonnan megválasztott igazgatójával, Kurnász Lászlóval.
Kérdésekötleteket itt várnak a Szigmédiások.