Egymilliárdos vagyonvesztéssel indul Esztergomnak a Közigazgatási Felsőbíróság projekt
Közélet
2018. okt. 5.

Egymilliárdos vagyonvesztéssel indul Esztergomnak a Közigazgatási Felsőbíróság projekt

<p>Érdekes konstrukciót találtak a képviselők annak bebiztosítására, hogy a kormány ténylegesen Esztergomba hozza a Közigazgatási Felsőbíróságot: úgy döntöttek, hogy a papíron 1 milliárd 28 millió forint nyilvántartási értékű Déli Kanonoksort térítésmentesen odaadják a magyar államnak. </p>

Az erről szóló döntés még augusztus 30-án született, és a következőképpen szól:

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 635/2018. (VIII.30.) önkormányzati határozata

Elvi döntés a 16236 hrsz-ú természetben Esztergom, Szent István tér 4. szám alatt található (Déli Kanonoki épület) önkormányzati ingatlan hasznosításáról

1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Erős Gábor képviselő és Dr. Endre Szabolcs jegyző módosító javaslatát az alábbiak szerint és úgy dönt, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény 108. §-a alapján úgy határozott, hogy a Déli Kanonok sor elnevezésű, 2500 Esztergom, Szent István tér 4. szám alatti 16236 helyrajzi számon felvett, kivett irodaház megnevezésű, 1.1439 m2 területű, nettó 976.036.778 Ft, valamint bruttó 1.028.653.540 Ft nyilvántartási értékű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát, az ingatlanra vonatkozó rendelkezésére álló tervekkel együtt térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába adja jogszabályban meghatározott közfeladatának ellátása érdekében.

2. A tulajdonba adás az Alaptörvény 25. cikk (3) bekezdésében meghatározott Közigazgatási Felsőbíróság megalakítása kapcsán, annak székhelyéül szolgáló ingatlan biztosításában megtestesülő közfeladat érdekében történik.

3. A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (3) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy az átadott vagyonelem kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz, ezek finanszírozási forrásának biztosításához, vagy az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges.

4. A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 5. § (2) bekezdésének b)-ában foglaltak szerint nyilatkozik, hogy az átadott vagyonelem nem képezi a forgalomképtelen önkormányzati törzsvagyon részét.

5. A Képviselő-testület az 1. pontban meghatározott ingatlan térítésmentes tulajdonba adásáról azzal a feltétellel dönt, hogy amennyiben a 2. pontban meghatározott közfeladat megvalósítása (az ingatlannak a megalakítandó Közigazgatási Felsőbíróság székhelyéül való biztosítása) 2021. december 31-ig nem valósul meg, úgy a Magyar Állam részére átruházott tulajdonjog 2022. január 1-én – a tulajdon átruházásról rendelkező szerződésben foglalt eljárás keretében visszaszáll Esztergom Város Önkormányzatára.

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, akadályoztatása esetén az Alpolgármestert, hogy az 1. pontban jelzett ingatlan Magyar Állam részére történő térítésmentes tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen, valamint, hogy térítésmentes tulajdonba adásra vonatkozó megállapodást aláírja.

7. A Képviselő-testület a nevezett ingatlannal kapcsolatos korábbi döntéseit (megyei levéltár, könyvtár) visszavonja azzal, hogy az erre vonatkozó koncepcióterv tervezési költsége kifizetendő.

  A kedden megjelent Magyar Közlöny szerint a kormányzat él is a lehetőséggel és ellentérítés nélkül, ingyen tulajdonba veszi az ingatlant:

A Kormány 1477/2018. (X. 2.) Korm. határozata a közigazgatási bíráskodás rendszerének elkülönített szervezeti keretek között történő működéséhez szükséges egyes intézkedésekről

A Kormány

1. az Alaptörvény hetedik módosításában foglaltak végrehajtása érdekében, egyetértve a  közigazgatási bírósági rendszer – rendes bírósági szervezettől elkülönített – önálló szervezeti keretek közötti működésére vonatkozó célkitűzéssel, felhívja az  igazságügyi minisztert, hogy terjessze a  Kormány elé a  közigazgatási bíróságokról szóló törvény tervezetét; Felelős: igazságügyi miniszter Határidő: 2018. október 31.

2. kiemelt fejlesztési célnak tekinti a  közigazgatási bírósági rendszer elhelyezésére szolgáló ingatlanok kialakítását, ezért felhívja az  igazságügyi minisztert, hogy – a  pénzügyminiszter és a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával – gondoskodjon a  közigazgatási bírósági rendszer elhelyezéséhez és működése feltételeinek megteremtéséhez szükséges intézkedések megvalósításáról; Felelős: igazságügyi miniszter pénzügyminiszter nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter Határidő: 2019. december 31.

3. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján – az  Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 635/2018.  (VIII. 30.) határozata alapján a  térítésmentesen felajánlott, az  ingatlan-nyilvántartásban Esztergom belterület 16236 helyrajzi számon felvett ingatlan tulajdonjogának ingyenes állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedésekről gondoskodjon; Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter Határidő: azonnal

4. felhívja az  igazságügyi minisztert, hogy – a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterrel együttműködve – gondoskodjon a 3. pontban rögzített ingatlanon a 2. pont szerinti cél megvalósítása érdekében szükséges beruházások – ide nem értve az  informatikai beruházásokat –, valamint infrastruktúra-fejlesztés lebonyolításáról; Felelős: igazságügyi miniszter nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter Határidő: 2019. december 31.

5. felhívja az  igazságügyi minisztert, hogy gondoskodjon a  3.  pontban rögzített ingatlanon a  2.  pont szerinti cél megvalósítása érdekében szükséges informatikai célú beruházások lebonyolításáról; Felelős: igazságügyi miniszter Határidő: 2019. december 31.

6. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  3.  pontban rögzített ingatlanon a  2.  pont szerinti cél megvalósításához szükséges beruházások megkezdése érdekében 100 000 000 forint forrás biztosításáról a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet részére. Felelős: pénzügyminiszter Határidő: a 3. pont szerinti ingatlan állami tulajdonba kerülését követően azonnal

(forrás)