ÉS cikk: ügynök volt dr. Szállási Árpád

ÉS cikk: ügynök volt dr. Szállási Árpád

2010. 06. 21. 20:53

Egy az Élet és Irodalomban megjelent cikk állítása szerint "hazafias" beszervezett ügynök volt dr. Szállási Árpád, esztergomi orvos, Esztergom Város, Nagyecsed és Kesztölc Díszpolgára.

A cikket Kadarkay Árpád, az USA-ban élő, 1956-ban elmenekült, kesztölci születésű professzor írta, aki az Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltárában tárolt jelentések alapján azonosította be a róla jelentéseket író személyt.

A besúgók, ezek a hamis barátok úgy jellemezték a noteszokat, mint egy kém feljegyzéseit. Ülök egy kerthelyiségben Esztergom sétálóutcáján, és írogatok a jegyzetfüzetembe.

„»Professzor« az ügynöknek szólt, hogy meghívja őt a Fürdő Szálló bárhelyiségébe. 16 óra után »Hunyadi Attila« bement a bárba. »Professzor« az egyik oszlop mögött ült és a már korábban említett 100 lapos barna fedelű füzetbe jegyzetelt. Amikor az ügynököt meglátta, a füzetet becsukta és eltette. »Hunyadi« jelentése szerint »Professzor« szinte feltűnően gyorsan csukta be a füzetet, olyan érzése volt, hogy ezt azért tette, hogy ne lássa jegyzeteit."

Ecce Homo!: dr. Szállási Árpád, 1930. jún. 30, Nagyecsed, körzeti orvos. Anyja neve: Kovács Eszter. Lakcím: Esztergom, Monteverdi u. 4. Iskolai végzettsége: Orvos Tud. Egy. Beszervezés ideje: 1960. január 5. A beszervezést végezte: Tamási Imre r. szds. II. alosztály. Osztályozása: (Ügynök) TMB. A beszervezés alapja: Hazafias. A foglalkozás vonala: Kémelhárítás, belsőelhárítás. Fedőneve: „Hunyadi Attila".

Hogyan lesz valakiből az, ami? Hogy gázolhatott ez a „kiváló ember", orvos, író, költő, tudós, könyvbarát a kommunista mocsárba? S onnan hogyan emelkedhetett sajátságos magasságokba, s kapott szárnyakat mint besúgó?

Mintha a besúgás vágya és öröme dolgozna benne. Mi pedig - Heller Ágnes, Kadarkay Árpád, Konrád György, Szelényi Iván - arra volnánk jók, hogy kielégítsük mohóságát. Titkos megbízotti karrierje során Szállási elárulta az élet jó dolgait: a szív őszinteségét, a jellem egyenességét, a szellem jóságát, a barátok bizalmát.

Ő maga így fogalmazott: „Eddigi életem egyik legfőbb célja és értelme a magyar szellemi élet itthon és külföldön élő kiválóságainak minél szélesebb körű megismerése volt: holdudvarukba kerülve figyelni az alkotó élet »titkait«". (Szállási Árpád: Szabó Zoltán-dokumentumok. Új Forrás, 2009/9.) Mint látni fogjuk, a „minél szélesebb körű megismerés" igen találó leírása tevékenységének, a „titkok" szót azonban, mint titkos megbízottnak, nem kellett volna szerényen idézőjelbe tennie. Nyugati ténykedését így foglalja össze: „1966 és 1986 között a kétévenként megrendezésre kerülő nemzetközi kongresszusokon a saját költségemen, szerény körülmények között részt vegyek, azokon előadást tartsak, országunkat önként képviseljem, és nem mellesleg élményeket szerezzek, dokumentumokat gyűjtsek a magánarchívumom gazdagítására. Azon rejtett szándékkal, hogy egyszer talán még fontosak is lehetnek." Dokumentumokat gyűjtött például - nyilván saját költségén és elsősorban, úgymond, „magánarchívuma" számára - az angliai emigráció olyan kiváló személyiségeiről, mint Cs. Szabó László és Szabó Zoltán.

A kicsiny orvostörténeti szakmában a majdani miniszterelnök volt a pártfogója, akiről meleg hangon ír Emlékezés az orvostörténész dr. Antall Józsefre címmel (Orvosi Hetilap 2009/ 34., 1623-1624. o.). Saját besúgói jelentéseinek ismeretében viszont sajátosan cseng a sajnálkozó mondat, hogy noha Antall mellett állt Schultheisz Emil egészségügyi miniszter és Farkas Károly ORFI-főigazgató: „A megfigyelések alól ez sem mentesítette."

De nézzük a kettőnk kapcsolatát. Elromlott a villanyírógépem, beültem az autóba, és elmentem Esztergomba, hogy megjavíttassam. Kértem, hogy ajánljon egy szerelőt. Erre vállalta, hogy szárnyai alá veszi az ügyet. Meg is tette. Átadta az írógépet a titkosrendőrségnek, amely betűmintát vett róla, hogy mindent, amit írok, azonosítani tudjon. Hunyadi „kiemelte a gépből a papírt, és megfordítva észlelte, hogy a másik oldalán három sor angol nyelvű szöveg van írva, amit minden valószínűség szerint »Professzor« az írógép kipróbálásakor, még javítás előtt írhatott". Hogy mutassa, milyen jól tud angolul, „Hunyadi" fordítást rögtönöz: „Nehéz a gyötrő gondok (kínos, rossz körülmények) között írni. Nincs időm az elmélkedő percekre, hagyjuk (elhagyott) az alkotó bűvölet (ihlet)." Figyeljük a lírai kadenciát. A költőügynök! Íme, néhány részlet a dossziéból: „»Hunyadi Attila« ismeretsége Kadarkayval nem új keletű - lényegében ő hívta fel rá újólag figyelmünket és lett ügyjelzés osztályunkon, »Professzor« fedőnéven. Kapcsolatuk a jelek szerint eléggé bizalmas és az ügynök lehetőségei jók. Feladatul adtam »Hunyadi«-nak, hogy figyeljen [Professzor] minden megnyilvánulására. Pl. miért tartja a magyarországi helyzetet kilátástalannak stb."

„Hunyadi Attila" fn. tmb. nyugati útjáról történt beszámoltatásáról készített jelentésből: „A chicagói magyar származású könyv-, illetve műgyűjtőnél került a kezébe egy vastag albumszerű angol nyelvű kiadvány, melynek címe »A magyar forradalomról 20 év után«. [...] Az anyagba való rövid betekintés során a következőket állapíthatta meg: A szerző [akinek a nevét és a kiadót nem tudta megjegyezni - K. Á.] az előszóban köszönetet mondott Kadarkay Árpádnak »a gazdag anyag összegyűjtéséért«. A dokumentumok, fotók stb. nagy részét ugyanis Kadarkay gyűjtötte össze magyarországi látogatásai, tartózkodása alkalmával. Az ellenséges tartalmú anyagban neveket nem szerepeltettek, több eredeti fotó viszont található benne."

Hadd segítsem ki utólag Szállásit. A könyv címe Remember Hungary (Al pha Publication's 1975). A szerkesztő neve Francis Laping, és a könyv többek között Albert Camus és Salvador de Madariaga írásaiból tartalmaz részleteket. „Hunyadi" számára a nagyság képlete a nietzschei amor fati: hogy az ember nem akar semmi más lenni, mint ami; sem a múltban, sem a jövőben, sem az öröklétben. Szállási önként a tmb.-létbe veti magát. Hogy mi célból? A besúgás választása: a rabszolgaság választása. Innen nincs kiút az eleven emberi létbe. A főállású besúgás szintjére emelt élet: nem élet.

Néha már a nap kezdetén rám tör az undor, ha a „Hunyadi"-féle ügynökökre gondolok. De az undor enyhe szó arra, amit akkor éreztem, mikor rájöttem, hogy volt osztálytársam, Valovics Ferenc rendőrszázados jelentésében így számol be harmadik, közös osztálytársunkkal, egyetemi oktatóval esett beszélgetéséről: „[M]megkérdezte, hogy Kadarkay ügyében nem kerestek-e minket a belügytől. Kérdésemre, hogy miért, elmondotta, hogy őt felkeresték, és ő kifejtette nekik, hogy ő ismeri a nyugati pedagógusok fizetését a legmagasabb szintekig, és tisztában van azzal, hogy még a Kadarkaynál nagyobb felkészültségű tanárok sem engedhetnék meg maguknak azt nagymérvű költekezést, amit Kadarkay megengedhet magának. Kifejtette azt a nézetét is, hogy a nyugati egyetemeken kémtevékenységet kifejtő osztályok működnek és ez valósággal köztudott. Bizonyos abban, hogy Kadarkay is ilyen szervezettel áll kapcsolatban és ez pénzeli. Kadarkay Árpád gyanús tevékenységével kapcsolatban már a korábbiakban több jelentés készült. E jelentést kiegészítésként kérem átadni a Komárom Megyei Rendőrfőkapitányság Politikai Osztályának. Esztergom, 1973. augusztus 15."

Ne becsüljük alá ezt a jelentést. Kinyitom a Bibliát, az áll benne: „Kezdetben vala az Ige". Nézem osztálytársam jelentését. Azt olvasom ki belőle: „Kezdetben vala a hazugság." A magyar állambiztonság erre a következtetésre jutott: „A szerv hírforrását tmb. lakásán felkereste régi ismerőse, a kb. két hete Magyarországon tartózkodó Kadarkay Árpád,... a Seattle-i Egyetem politikai tudományok tanszékének vezetője, s a többi között a következőkről tájékoztatta: [George Herbert Walker - K. Á.] Bush alelnök közbenjárására jöhetett Magyarországra, ahol is elsősorban Konrád Györggyel és körével tart kapcsolatot, de szeretne találkozni Csoóri Sándorral, és felkeresi Hubai Miklóst, az Írószövetség elnökét is. Konráddal kapcsolatban szinte szóról szóra megismételte azt, amit korábban Csoóri Sándor mondott (Konrád azért jött haza, mert mint ellenzékinek így nyugaton nagyobb a hitele). [...] Az eddigi operatív ellenőrzés során beszerzett adatok arra engednek következtetni, hogy »Professzor« amerikai hírszerző vagy ügynök, aki feladatokkal megbízva utazik be hozzánk és ideológiai diverziót folytat hazánkkal szemben. [...] »Hunyadi« ügynök jelentései alapján gyanúsítható, hogy »Professzor« korábbi bent tartózkodása alatt részben sötét hírszerzést, részben nyílt érdeklődést tanúsított magyar és szovjet katonai objektumaink iránt. Jelenleg sem hagyott fel ez irányú tevékenységével. Szovjet katonatiszteket vett fel kocsijával, majd lakásán látta vendégül utasait."

Micsoda rémlátomás. Miután Budapesten a CIA-nak végzett kémkedést olvasták bele az egzisztenciámba, dossziém egy részét a KGB-nek továbbították. A szovjet állambiztonsági szolgálat mindig is híres volt arról, hogy gyanútlan briteket és amerikaiakat csábított sötét kapcsolatra, ezért még több adatot kért Budapesttől „Professzorról", hátha beszervezhetik kettős ügynöknek. Családom jót nevetett, amikor ezt megtudta. Úgy látszik, még akkor sem állták meg nevetés nélkül, amikor a metamorfózis - az istenek kiváltsága - volt folyamatban: professzorból kém lesz, kémből kettős ügynök. A görög istenek szeretnek gúnyolódni, feleségem nem kevésbé: „Ha a KGB-nek sikerül beszerveznie, a szovjet birodalom előbb omlott volna össze."

Nézegetem a dossziét: hát semmi sem maradt annak a világából, amit régen „igazságnak", „nemességnek", „emberségnek" hívtak? Dehogynem. Nem más, mint az én bácsikám, Hertlik János testesítette meg. Íme, „Negró" ügynök jelentése (valódi neve nem ismert): „Feladatom volt elbeszélgetni Hertlik János kesztölci lakossal. Nevezettel a helyi kocsmában találkoztam, ahonnan kis idő múlva a lakására mentünk, ahol kezdetben kártyáztunk; kettesben snapszert. A játék közben beszélgettünk. Rövid, közömbös témáról politikai síkra tereltem a beszélgetést. Kapóra jött Kadarkay Árpád USA-állampolgár - aki Hertlik közvetett rokona - kesztölci látogatása. Említettem, hogy ismerem és nagyra becsülöm Kadarkayt. De 1956-ban ellenünk fordult és disszidált."

Ez már sok volt János bácsinak. Nem türtőztette magát: „Hertlik felelősségre-vonásos szemrehányás-szerűen engem lehülyézett. Ahogy ő mondta: Sehogy se tudom elképzelni, hogy Te nem mentél ki 56-ban? Iskolát végzett, tanult gyerek vagy. Andrist [Árpád - K. Á.] nem vették fel az egyetemre és 56-ban disszidált, az USA-ban elvégezte az egyetemet és most ugyanott tanár. El tudod Te azt képzelni, hogy mit jelent az Egyesült Államokban egyetemen tanítani? Egyébként politikai filozófiát tanít, és a közelmúltban történt jó néhány politikai eseményre - amelyeket a rádióból ismerek - magyarázatot kaptam tőle. [...] Pl. az amerikai színésznő, Jane Fonda V. D. K.-ban [Vietnami Demokratikus Köztársaság - a ford.] filmez és ír olyan dolgokról, amelyek egyenest ellenkeznek a mostani USA társadalmi helyzettel. Kérdem én: ha Te elmennél mondjuk Spanyolországba és ott filmeznél, írnál a Franco-rezsimet dicsőítő dolgokról, mit kapnál, ha visszatérnél Magyarországra?"

János bátyám sohasem olvasta Szophoklészt, sem Shakespeare-t. De olyan megingathatatlan józan ész és tisztesség lakozott benne, hogy az maga is egy külön világ volt, minden ízében a kommunizmus mesterkedéseinek tagadása.

A teljes cikk itt olvasható: http://www.es.hu/?search=author;KADARKAY%20%C1RP%C1D

2010. 06. 30. 6:51

HA A TÖRTÉNETI HIVATAL EHHEZ HOZZÁJÁRUL, AKKOR KÖZÖLNI FOGJUK ANNAK AZ ÜGYNÖKNEK A NEVÉT, AKI A RÉSZLEGESEN LEKÖZÖLT JELENTÉSEKET ÍRTA. EZ MÁR NEM SÉRT SZEMÉLYISÉGI JOGOKAT, HISZEN Ő A VALÓDI ELKÖVETŐ.

 

??????? Ki az a Gazda István?

2010. 06. 29. 21:02

Már megbocsásson, de miért kiabál? (netikett)

2010. 06. 29. 17:46

“TUDOMÁSUNK SZERINT HIVATALBÓL INDUL ELJÁRÁS MINDAZOKKAL SZEMBEN, AKIK A HAMIS TÉNYEKET MINDENFAJTA ELLENŐRZÉS NÉLKÜL KÖZREADTÁK, EGYRÉSZT AZ ÉLET ÉS IRODALOMBAN, MÁSRÉSZT AZ ESZTERGOMI ORGÁNUMBAN. A KIRÓHATÓ BÜNTETÉS JELENLEG ORGÁNUMONKÉNT NÉHÁNY MILLIÓ FORINT, A PARLAMENT HAMAROSAN TÁRGYALJA AZ ERRE VONATKOZÓ BÜNTETÉSI TÉTEL TÖBBSZÖRÖSÉRE TÖRTÉNŐ EMELÉSÉT. A FELEMELT BÜNTETÉSI TÉTEL ERRE AZ ÜGYRE MÉG VALÓSZÍNŰLEG NEM VONATKOIK, ÍGY AZ EGÉSZET NAGYJÁBÓL ORGÁNUMONKÉNT 5 MILLIÓ FORINTTAL MEG LEHET ÚSZNI. EZ TEHÁT NAGYJÁBÓL ENNYIBE KERÜL A CIKK KIVONATA ESZTERGOMI KÖZREADÓJÁNAK.”

Tisztelt Kovács Géza!

Esztergom város vezetői úgy emlékszem önt is leügynöközték, nem is egyszer. A fentiek alapján elindult “HIVATALBÓL” az eljárás, és megkapta ön is az “5 MILLIÓ FORINT”-ot, orgánumonként? Ha esetleg nem, forduljon az idézett úrhoz segítségért, mert ő nagyon tudja!

2010. 06. 29. 16:32

ÉPP ITT AZ IDEJE, HOGY A VITA VÉGET ÉRJEN.

SIKERÜLT UGYANIS TISZTÁZNI, HOGY SZÁLLÁSI DOKTORNAK SEMMI KÖZE AZ ÜGYHÖZ.

KADARKAY VÁDJAI TELJESEN ALAPTALANOK, AZ VISZONT IGAZ, HOGY EGY PESTEN ÉLŐ ÜGYNÖK VALÓBAN JELENTETT RÓLA.

EHHEZ VISZONT AZ ESZTERGOMIAKNAK SEMMI KÖZE.

 

TUDOMÁSUNK SZERINT HIVATALBÓL INDUL ELJÁRÁS MINDAZOKKAL SZEMBEN, AKIK A HAMIS TÉNYEKET MINDENFAJTA ELLENŐRZÉS NÉLKÜL KÖZREADTÁK, EGYRÉSZT AZ ÉLET ÉS IRODALOMBAN, MÁSRÉSZT AZ ESZTERGOMI ORGÁNUMBAN. A KIRÓHATÓ BÜNTETÉS JELENLEG ORGÁNUMONKÉNT NÉHÁNY MILLIÓ FORINT, A PARLAMENT HAMAROSAN TÁRGYALJA AZ ERRE VONATKOZÓ BÜNTETÉSI TÉTEL TÖBBSZÖRÖSÉRE TÖRTÉNŐ EMELÉSÉT. A FELEMELT BÜNTETÉSI TÉTEL ERRE AZ ÜGYRE MÉG VALÓSZÍNŰLEG NEM VONATKOIK, ÍGY AZ EGÉSZET NAGYJÁBÓL ORGÁNUMONKÉNT 5 MILLIÓ FORINTTAL MEG LEHET ÚSZNI. EZ TEHÁT NAGYJÁBÓL ENNYIBE KERÜL A CIKK KIVONATA ESZTERGOMI KÖZREADÓJÁNAK.

 

HA A TÖRTÉNETI HIVATAL EHHEZ HOZZÁJÁRUL, AKKOR KÖZÖLNI FOGJUK ANNAK AZ ÜGYNÖKNEK A NEVÉT, AKI A RÉSZLEGESEN LEKÖZÖLT JELENTÉSEKET ÍRTA. EZ MÁR NEM SÉRT SZEMÉLYISÉGI JOGOKAT, HISZEN Ő A VALÓDI ELKÖVETŐ.

 

TISZTÁZÓDOTT AZ IS, HOGY MINDAZOKRÓL, AKIK AZ 1960-AS ÉVEKBEN NYUGATON MEGRENDEZETT NEMZETKÖZI KONGRESSZUSOKON VETTEK RÉSZT, KARTONT ÁLLÍTOTTAK KI, AMELYRE RÁVEZETTÉK AZT A FEDŐNEVET, AMELYEN A KONGRESSZUSRÓL VISSZATÉRŐNEK A JELENTÉST KÖTELEZŐ VOLT MEGÍRNIA ÉS LEADNIA.

 

TISZTÁZÓDOTT AZ IS, HOGY HUNYADI ATTILA FEDŐNÉVEN TÖBB SZEMÉLYT IS NYILVÁNTARTOTTAK.

 

 

 

 

2010. 06. 26. 22:57

Valovics Ferencet ismertem látásból. Dolgozott ilyen területen. Bármi megtörténhetett.

Bárki vállalkozhatott, illetve bárkit "vállalkoztathattak" egyes erők együttműködésre. Az akkor volt, most meg ma van, amikor a Tesco és a Király Úr az úr a városban. Mindig lesznek önkéntesek és "önkéntelenek", akik olyan területet súgnak be amit - emberileg -  nem illene. (Ez a politikai nézetek területe.) Más kérdés a bűnüldözés. Más kérdés, hogy a köztünk élő gyilkosok, erőszakos közösülők, betörők, tolvajok, zsebsek, szatírok, gyermeküiket megrontók, kitartottak (stricik) területét "súgja-e be" valaki, magyarul: segíti a rendőrség munkáját, vagy valakit pusztán a nézetei miatt küld a "guillotin" alá.

 

Nem lehet tudni, hogy dr. Szállási ha tett is valamit, azt milyen "önkéntes" vagy "önkkéntelen" motivációból tette, hiszen a gépezet bedarált mindenkit. Ezt mi, ma nem tudhatjuk, nem érzehetjük, mert ma nagy lehet a pofánk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bizony - bizony!

2010. 06. 24. 16:36

Na, látom beindult az úriemberek társalgása, nehogy már kimaradjak, bár efféle úriembernek egyáltalán nem tartom magam.

„nem hívta fel telefonon Szállási doktort, hogy vajon igaz lehet-e, amit róla ír az ÉS. Ő neki is elmondta volna, hogy nem igaz, s bár úgy-ahogy ismeri Kadarkayt”

Nyilván azért nem hívta, mert egy ilyen telefon cáfolat bizonyító ereje nagyjából nulla, pont az ártatlanság vélelme miatt. Az ártatlanságot nem lehet, ezért nem is kell bizonyítani. Egy érintett beismerő vagy tagadó vallomása az összeférhetetlenség miatt sem bizonyíték. Ezen kívül ilyen ügyekben általában az érintett először hallgat, majd mindent tagad, azután meg azt mondja nem ártottam senkinek.

Ön pedig nagy lelkesen lehozza a helyi lapban, hadd legyen jó balhé.”

Na és miért ne hivatkozna egy web2-es portál az esztergomi közösséget érintő írásra a forrás megjelölésével? A web tele van hyperlink hivatkozásokkal, nyilvánvaló képtelenség ezek igazságtartalmát egyenként bizonyítási eljárás alá venni annak, aki belinkeli. Még egy tudományos munkánál, diplomatervnél sem kell az összes irodalmi hivatkozás igazságtartalmát a hivatkozónak bizonyítási eljárással igazolni. Egy web2 portál egy olyan virtuális társalgó, ahol az emberek egymással társalognak, nézd ezt olvastam, láttad már, szerinted ez hihető, stb.? Egy helyi közösségben folyó társalgás nem tekinthető „helyi lap”-nak, korlátozni meg képtelenség, bár erre erős érdekek és indítékok mutatkoznak.

Az Igaz Szent Lap a példányszámért küzd, s mindent lehoz, csak vegyék a lapot.”

Minden lap a példányszámért küzd. Ezen logika alapján a lapokban megjelenő írásoknak nincs igazságtartalma, mert példányszámért, pénzért, honoráriumért írják. Esztergomban egyébként a Hídlap a „helyi szent lap” nem a szeretgom virtuális társalgója. Nem korlátozni, hanem kellő fenntartással kell olvasni a megjelent írásokat, tudni kell a sorok között is olvasni.

„az Ön által oly nagyra tartott világhírű társadalomtudóstól, politológustól, Lukács György követőjétől”

Hol olvasható hogy Cserép nagyra tartja, világhírűnek tartja a cikkírót, nem találom? Hogy valaki Lukács Györgyöt kutatta (ez olvasható), abból hogyan következik, hogy „Lukács követője”? Például Sztálin kutatója, Sztálin követőjének számít? Érdekes! Nagyon érdekelne a Professzor mit tart bizonyítéknak egy spiclivel kapcsolatban.

„Valószínűleg Ön is  lelki beteg, a 80-as években Önöket ért  vegzálás okán.” „Önt is annak a korcs generáció tagjának tartom, akiknek jellemző vonásait hosszan lehetne sorolni.” „Ezen túl mindig figyeljen a háta mögé”

Na, ez már mindennek a teteje, ez ami Szállásit tisztázza? Az itteni beírások közül Szállási ártatlanságának ezek ártanak a legjobban, nyílt fenyegetődzés. Ha én is a családom, szüleim múlt rendszerbeli spiclijeire, vegzálóira kíváncsi vagyok, akkor tekintsem magam lelki betegnek, korcs generációnak, nézzek a hátam mögé? Milyen ország ez ahol a teljes politikai elit 20 éve nem hozza nyilvánosságra az ezzel kapcsolatos dokumentumokat, digitális szalagokat, amelyet mások már régen megtettek? Leleplezni, kivizsgálni csak a jelenlegi politikai ellenfeleiket akarják. Mit takargatnak, mert valamit nyilvánvalóan nagyon?

2010. 06. 23. 14:10

Érdekelne, hogy a diszpolgár, hogyan lett a Dorogi Bányász NB1-es labdarúgócsapatának sportorvosa? Abban az időben ott volt egy Budapestről számüzőtt prominens személy - az "Aranycsapat" stábjából - Szűcs Ernő bácsi.

2010. 06. 23. 13:03

http://www.nagygaspar.hu/honlap/index.php/prozakotet/proza/4/199

Itt is megjelenik "Hunyadi Attila tmb." neve:

KOMÁROM MEGYE:
Andrási József r. őrnagy, Új Forrás-ügy, 1984-85, HUNYADI ATTILA fn. tmb.; Ács Péter r. őrnagy, oszt. vezető ... 1984-85... NAGY MÁRTON titkos munkatárs- Új Forrás-ügy, 1984-85 HUNYADI ATTILA fn. tmb.; Lengyel Ferenc r. százados ugyanezen ügyben; Gész Vilmos r. főkapitány helyettes... 1989.

2010. 06. 22. 14:25

Esztergom díszpolgárai között nem egy volt ügynök van!

Sport és kulturális kitüntetéseket is kaptak már Esztergomban, volt titkosszolgálatok emberei.

Az önkormányzat képviselőkért sem raknám tűzbe a kezem!...

Lehet, hogy egyszer fordul a kocka és azokról derül ki, hogy ügynökök voltak, akik itt Esztergomban hivatali visszaéléssel üldözik azt, aki nem működött együtt még tizenévesen sem!

A törvény és Isten előtti büntetésüket nem kerülhetik el!

Ebben reménykedve:

 

Kovács Géza dekonspiráló 1989-ből

Törölt felhasználó

2010. 06. 22. 13:47

Egy ma felkerült cikk Osvai doktor tollából: itt

2010. 06. 21. 23:13

Tévedsz János! Esztergomban rosszabb most a helyzet! A várost is romolják!

2010. 06. 21. 22:04

Esztergomban ugyanazon mentalitás uralkodik, mint 50 éve, tehát ezen nincs mit csodálkozni.

Lukasenko

2010. 06. 21. 21:23

A nélkül, hogy minősíteném Hunyadit, meg kell jegyeznem, hogy manapság is vannak hasonló jellemek, akik a barátaikról jelentgetnek, - itt, Esztergomban.