ÉRTÉK A MÉRTÉK! - mindenfajta művészeti ágból szemelvények

ÉRTÉK A MÉRTÉK! - mindenfajta művészeti ágból szemelvények

2009. 06. 22.

Kedves MINDEN ide látogató OLVASÓ!

Ebben a rohanó, agyat és idegeket borzoló világban álljunk meg egy pillanatra!Vigyor

Csodálkozzunk rá a bennünket körülvevő világra.

Olvassuk el az éppen kezünkbe akadt verset, hallgassuk meg a rádióban éppen felhangzó zenét, nézegessük meg a látóterünkbe került épületet, szobrot, képet...

Ha nyitott szemmel, nyitott füllel, s főleg NYITOTT SZÍVVEL járjuk útjainkat, bizony, meglepően sok szépségre tudunk találni.

Az interneten böngészve is keressük az IGAZI ÉRTÉKEKET, s hozzuk ide mindannyiunk örömére, hogy a 250 éve elhunyt Joseph Haydn-t idézzem:

"A földön oly kevés a boldog és megelégedett ember... Talán a te munkád olyan forrás lesz, amelyből a gondterhelt néhány pillanatra nyugalmat, üdülést merít."

Kívánok jó böngészést, szellemi kikapcsolódást mindenkinek!

Szeretettel Holdfény

 

jadzia

2020. 08. 21.

Szent István király balladája

- Himnusz a 15. századból -

Örvend az ég, fényben lángol,
rajta dörgés fut keresztül,
új vezérről, új királyról
Gedeonnak kürtje zendül.

Pogányság és vakság verte:
de testvéri menekednek
s vigadoz a magyar, mert e
mester sarjadt, ez a gyermek.

Örvendezik Pannónia,
angyali szó midőn szólal.
Megvénhedt már Gyécsa vezér,
hallván isten ígéretét.

A mennyei küldött mondja:
- Vagyok protomártír István,
születik is majd egy István,
király lészen és apostol! -

Csodálkozott s hitt az atyja,
álmélkodott s félt az anyja.
Mintha harmat hullott volna
a szent hitre ekkoron.

Nőtt az áldás, nőtt ajándék,
vigad a szív, szó nem hallgat,
meg nem szűnvén munkálkodni
minden dolgok Mestere.

Lett és egyre nőtt a gyermek,
királlyá is kit felkennek,
jó ura lőn a nemzetnek,
Krisztus hitén igyekeznek.

Fényesség a hajnalcsillag,
elől jár míg fölkel a nap:
általa a napnak fénye
tűnt magyarok elméjébe.

Király volt ő és vezérlő,
kormányozván míg vezérlett,
ellenségnek gyötrésétől
szabadítá meg a népet.

Víg az egyház, mert a király
prédikála országának;
romlásából megépítse:
szó-sziklákat faragott.

Magasztaljuk a jó Atyát,
Fiának mondjunk glóriát
és a Szentlelket is velük
dicsérjük mindörökkön át

 

István király győzelme 1015-ben Bizánc szövetségeseként Keán bolgár vezér fölött a Képes krónika illusztrálásban

jadzia

2020. 08. 21.

ADY ENDRE:: ALSZIK A MAGYAR

Most alszik a magyar a magyarban.
Minden nációnak van terve.
A magyar azt mondja, ha tönkrejut:
Így akartam.

Élet-e ez? lássuk meg végre egyszer:
Egyszerűen magyarnak lenni,
Pláne ilyen tagadott, tiltott, érzett
Szerelemmel?

Nagy dolgok folynak, fújnak, keserednek,
De - holott láttam egyet és mást -
Nem láttam még fajtám rosszaságait
Kerekebben.

 

Than Mór/1828. – 1899/:Széchenyi és Deák kora.
Minden fajtát szeretek s áldva áldok,
De ha fölébresztik a magyart,
Ha bennem is ébresztik a bestiát:
Ütök és vágok. 

K
jadzia

2020. 08. 21.
VÖRÖSMARTY MIHÁLY:ELŐSZÓ
 
Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég.
Zöld ág virított a föld ormain.
Munkában élt az ember mint a hangya:
Küzdött a kéz, a szellem működött,
Lángolt a gondos ész, a szív remélt,
S a béke izzadt homlokát törölvén
Meghozni készült a legszebb jutalmat,
Az emberüdvöt, melyért fáradott.
Ünnepre fordúlt a természet, ami
Szép és jeles volt benne, megjelent.
 
Öröm - s reménytől reszketett a lég,
Megszülni vágyván a szent szózatot,
Mely által a világot mint egy új, egy
Dicsőbb teremtés hangján üdvözölje.
Hallottuk a szót. Mélység és magasság
Viszhangozák azt. S a nagy egyetem
Megszünt forogni egy pillantatig.
Mély csend lön, mint szokott a vész előtt.
A vész kitört. Vérfagylaló keze
Emberfejekkel lapdázott az égre,
Emberszivekben dúltak lábai.
Lélekzetétől meghervadt az élet,
A szellemek világa kialutt,
S az elsötétült égnek arcain
Vad fénnyel a villámok rajzolák le
Az ellenséges istenek haragját.
És folyton-folyvást ordított a vész,
Mint egy veszetté bőszült szörnyeteg.
Amerre járt, irtóztató nyomában
Szétszaggatott népeknek átkai
Sohajtanak fel csonthalmok közől;
És a nyomor gyámoltalan fejét
Elhamvadt várasokra fekteti.
Most tél van és csend és hó és halál.
A föld megőszült;
Nem hajszálanként, mint a boldog ember,
Egyszerre őszült az meg, mint az isten,
Ki megteremtvén a világot, embert,
E félig istent, félig állatot,
Elborzadott a zordon mű felett
És bánatában ősz lett és öreg.
 
Majd eljön a hajfodrász, a tavasz,
S az agg föld tán vendéghajat veszen,
Virágok bársonyába öltözik.
Üvegszemén a fagy fölengedend,
S illattal elkendőzött arcain
Jókedvet és ifjuságot hazud:
Kérdjétek akkor ezt a vén kacért,
Hová tevé boldogtalan fiait?
Baracska, 1850 - 1851 telén, télutóján
jadzia

2020. 08. 19.
ASPERJÁN GYÖRGY:Szent István
Imádkozott, sanyargatta magát,
s Vazul fülébe agyig hatoló
forró ólmot öntetett, angyalát
félrehajtva, ne lássa: ez adó,
adó cserébe a mennybélinek,
hogy tartsa és megtartsa a hazát,
igazolt bűnben mondta, hogy hiszek! –
mint ki mást nem néz, csak népe javát.
Hasznos volt a kereszt, mit vihetett
és istentő eredő a szigor;
magát keresve mindig sietett,
tudta, az Atya inthet bármikor,
s műve: egyház, haza félkész marad.
Mint az Úr, gyászolta a fiát,
s titokban sírt, mert úgy fájni szabad,
némán tűrte a gyász-litániát.
Majd kétes búval gyászolta a nép:
a gazdag a régi s az új hitet,
és szolgáló önmagát a szegény,
kit bánt a forróság, bánt a hideg. –
Ránk maradt korholón is szent keze
s mit még hátrahagyott: a zűrzavar,
melynek áldozik a nemzet fele,
s emlékét őrzi, ki élni akar.
István király a trónon a koronázási jelvényekkel. A Képes krónika miniatúrája
jadzia

2020. 08. 19.

Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király napja, a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Uralkodása idején I. István még augusztus 15-ét, Nagyboldogasszony napját avatta ünneppé, ekkorra hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Élete végén a beteg király azon a napon ajánlotta fel az országot Szűz Máriának, s 1038-ban ő maga is azon a napon halt meg.Az ünnepi dátumot Szent László király tette át augusztus 20-ra, mert 1083-ban ezen a napon, VII. Gergely pápa hozzájárulásával oltárra emeltette I. István (illetve még abban az évben fia, Imre, valamint Gellért püspök) relikviáit a székesfehérvári Bazilikában, ami szentté avatásával volt egyenértékű. 

Fájl:Benczur-vajk.jpg – WikipédiaBenczur Gyula Vajk megkeresztelése

2020. 08. 19.

Bajnak lesz baj, az biztos. Hogy mekkora? Hát remélhetőleg nem túl nagy. Azaz nem lesznek forradalmak és nem jutnak hatalomra szélsőséges pártok (legfőképp a szélsőjobb). Egy biztos, a kapitalizmus most már egyik válságból a másikba bukdácsol.

jadzia

2020. 08. 18.

Most vagyunk ismét olyan helyzetben a világ sok pontján  mely radikalizálódáshoz vezethet...... reménykedjünk nem lesz nagy baj belőe...... hiszen jön a világgazdasági válsága COVID miatt

 

2020. 08. 18.

Édes jó istenkém... Mert a lét határozza meg a tudatot. Hiába akart mondjuk a kőkorszaki ember szocialista társadalmat, akkor se tudott volna, mert az "aki az erősebb az eszik" elve érvényesült, mert az volt az életben maradás feltétele. Amikor valamilyen gazdasági fejlődés van, a társadalom lassacskán hozzáidomul. Ez van válságok esetén is, a társadalom elkezd lassan hátrálni és radikalizálódni. De mindig a gazdaság az, ami meghatároz.

2020. 08. 18.

Én meg azt mondom, hogy MEG SE SZABADOTT VOLNA TÖRTÉNNIE!
Már mint a XX. xzázadbeli két nagy világégésnek!
Különösen a II. világháborúnak atombombástól, mindenestől...:(((

Hát igen, HA OKULT VOLNA az emberiség az elsőből, de sajnos, nem tanult!
Mennyivel előbbre lenne mind műszakilag, mind ideológiailag.
Azért írtam előre a műszaki fejlődést, mert az gyorsabb, mint az ideológiai fejlődés tempója.
Vajon miért? MI ANNAK AZ OKA, hogy az emberi agy arra fogékonyabb, mint az ideológiára?
Hiszen tudható, hogy IDEOLÓGIÁJA CSAK az EMBERNEK VAN!

2020. 08. 17.

Igen... Sohasem szabad elfelejteni. Bár azt nagyjából értem, hogy némileg indokolt volt. Mert ezek nélkül a háború akár még egy évig is elhúzódhatott volna. Sok millió áldozattal (polgári és katonai egyaránt). Ne felejtsük el, egész Kína a kezükön volt, és volt bőven még ember, aki fegyvert foghatott... 

jadzia

2020. 08. 16.

https://nepszava.hu/3003834_hirosima-nagaszaki-miert-kellett-ledobni  bizony sosem szabad elfelejteni

 

A bombát ledobó Enola GayA bombát ledobó Enola Gay

Az atomfelhő a város felett

Az atomfelhő a város felett

2020. 08. 14.

Hát a vers ihletője az atombomba, ezt nem lehet kétségbe vonni.... Ami pedig Jugoszláviát illeti, ha egy olyan vezetője akad egy országnak, aki olyan, mint a mi vezérünk, annak bizony erre is fel kell készülnie. Akkor a szerb első titkár (évente váltották egymást a különböző nemzetek tagjai) a teljes nagy szerb nacionalista mámorba merült és erre következett be a szétszakadás, nyomorba süllyesztve a Balkán egyik leggaudagabb és kultúrálisan legfejlettebb államközösségét. Hát ezért veszélyes a túlhajtott nacionalizmus, mondjon akárki, akármit...

2020. 08. 14.

Hát ez aztán... De tényleg... Mondjuk azt eddig is tudtam, hogy a "derült égből villámcsapás" szólásnak van valóságos alapja, mert ritkán, de megtörténhet, de videón látni... Pedig gyanakodtam, hogy valami huncutság van a dologban, mert ugyan ki videózza a fáját, várva, mikor csap bele a villám, de valószínűleg térfigyelő kamera volt.

jadzia

2020. 08. 13.
ARSZENYIJ TARKOVSZKIJ: Élt és meghalt...
 
Élt és meghalt a férfi, élt
S meghalt a felesége, végül
Ez is, az is gödörbe szédült;
És sírdomb sírhalomhoz ért.
 
Üvegnél áttetszőbbek a
Sírok, megmutatják, ki volt a
Gyilkos, ki áldozat: a holtak
Porán a jó, rossz billoga.
 
A föld színén a földbe hulltak
Sötétlő árnyai vonulnak;
Ítélkeznénk fejük felett,
A bűnöst szétszaggatva nyomban,
 
Ha nem várnánk ítéletet
Magunk is isten tudja honnan.
Baka István
 
Caspar David Friedrich /1774 – 1840T Tájkép
jadzia

2020. 08. 13.
KOLUMBÁN JENŐ:Attitűd
 
Fehér falon fekete árnyék,
falra vetített képzelet.
Elhagyott ösvényeken járnék,
mint aki senkit nem szeret.
 
Kontrasztos jelent megbámulok,
de homályos kép kellene,
mert magamnak is talány vagyok,
halvány alak,vagy halk zene.
 
Bennem mindig szépet keresek,
de folyton árnyakat lelek,
számban régen nincsen felelet,
sötét utamon elmegyek.
 
Magamat nyugtatgatom egyre,
hogy talán van valami jó
ebben a nyomorult jelenbe'.
Kezem a semmit markoló.
Adam Martinakis festménye
jadzia

2020. 08. 13.
ASPEJÁN GYÖRGY: Galilei
 
Már megtagadhatta törten, esetten,
mit titkon tiltva az egyház tudott,
de a hívőknek nyíltan hazudott,
Bevett úton a csillagok haladtak,
 
botolva a bolygók, köztük a Föld,
s hurcolta a bűnt, amit örökölt:
a szent egyházat, mit istenre szabtak,
 
kik igét hirdetve élni szerettek,
másokra lökve a lét nehezét,
hőn vakarták Jézus heveny sebét,
s hordtak csak aranyból öntött keresztet.
 
Névlegesen az Atyát képviselték
itten, de földi kényszerek szerint,
hirdették: akit ők, azt isten int,
a kénköves poklot másnak szinezték.
 
Mi nem szolgálta őket, eredendő
bűnnél lett ártóbb, kárhozatosabb,
imádkoztak és zabáltak sokat,
mert hitelvet sugallt a teli bendő.
 
Ki próbált törvényben eligazodni,
megítélték, mondván: bűnnel teli,
mint az égbe látó Galilei,
ki eltaszított porként lett maroknyi.
Jean-Leon Huens Galilei
 
jadzia

2020. 08. 13.

lNem találok már magyarázatot  de emlékszem a kapcsolatos feltételre és akkor is Marukiék festményével tettem fle melynek címe Hirosima panel

https://marukigallery.jp/en/about/maruki/

Iri Maruki, Toshi Maruki

2020. 08. 13.

Kedves Jadzia!

Rónaynak ezt a versét úgy emlékszem, jó pár évvel ezelőtt is volt már módomban olvasni a Kapcsolat Miért szép? topicjában, valószínűleg általad lett odatéve. De ha jól emlékszem, szövegmelléklet is volt hozzá írva, mely szerint e verset vagy az első atombomba ledobása ihlette, vagy a délszláv háború, bár - szerencsére! - ott nem volt atombombás támadás...
Viszont elég nagy port vert fel egy - a háborúskodás miatt! - szerelmes pár elszakítása egymástól egy hídon...
Nem találtam ezzel kapcsolatban írást a neten, pedig határozottan emlékszem, hogy volt ilyen eset!

Balkán 2010 – válságkezelési gyakorlat a BSZK-ban | Biztonságpolitika
Balkán 2010

Jugoszlávia szétesésének utolsó állomásához érkezett » Múlt-kor ...
Jugoszlávia szétesésének utolsó fázisához érkezett

2020. 08. 13.

Íme egy példa a természet "FÉLELMETES" produkciójára:

Derült égből villámcsapás
Derült égből villámcsapás

Zivatartól távol csapott villám egy pálmafába a floridai Tampa külvárosában.

Augusztus 10-én Tampa külvárosában egy autós fedélzeti kamera rögzítette a furcsa jelenséget. Ritka esemény, hogy a zivataroktól távol ún. szárazvillám csap le. Ez két esetben lehetséges: egyik, amikor a csapadék nem ér földet, bepárolog a száraz légkörbe, a villámlás azonban elérheti a talajt, meglepetést okozva a helyeik számára, más (gyakoribb) esetekben egy hétköznapi felhő-föld villámlás történik, amely eleinte vízszintesen terjed a vihartól távolodva, majd a már naposabb időjárású (akár 40 km-re eső) térségben a talaj felé fordul, és lecsap.

A felvétel tulajdonosának beszámolója szerint a villámlás időpontjában a legközelebbi zivatartevékenység 12 km-re volt a jelenség helyszínétől. A kamera a felhőket, melyből a villám érkezett, nem látta, így a videón úgy tűnik, napos időben érte villámcsapás a pálmát. Az egyébként is ritka jelenség ezáltal látványos formában került rögzítésre.

Íme a videó (Storyful/Jonathan Moore)

Kicsit közelebbről az ABC World News nagyításában:

 
Forrás: www.idokep.hu